بازاریابی داخلی در مات

توسط گروه دانش مات در اخبار

یک سازمان برای حفظ مزیت رقابتی و ارائه خدمات مؤثر باید کارکنانی با انگیزه و آگاه به نیازهای مشتری داشته باشد. در بازاریابی یا برند سازی داخلی، کارکنان به عنوان مشتریان سازمان در نظر گرفته می شوند و سازمان خود را ملزم به برآورده ساختن نیازهای آن ها می داند. افتخار سازمان ارائه ی تجربه ای نمونه و مثال زدنی برای مشتریان است، و به این منظور باید کسب این تجربه را به کارکنان آموزش دهد.
فرهنگِ سازمانیِ هلدینگِ مات برای بهره وری، خلاقیت و کار گروهی اهمیت ویژه ای قائل است. این شرکت به منظور توسعه ی این فرهنگ و این که کارکنان نسبت به چشم انداز و مأموریت سازمان آگاهی پیدا کنند گام های مؤثری برداشته است. برگزاری برنامه های غیر رسمی و به اشتراک گذاشتن موفقیت های بدست آمده در جلسات غیر رسمی و برقراری روابط بین کارکنان به تسهیم دانش سازمانی کمک به سزایی می کند. این جلسات فرصت استثنایی در به اشتراک گذاشتن دانش و ایده های جدید را فراهم می سازد.
دپارتمان سرمایه های انسانی سازمان نقش کلیدی در گسترش فرهنگ سازمانی دارد. به منظور برگزاری برنامه های خارج سازمانی برای تحکیم روحیه ی کار گروهی و برقرای روابط دوستانه که در نهایت منجر به تسهیم دانش و خلاقیت می شود، دپارتمان منابع انسانی اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان نمونه ای از برنامه های غیر رسمی می توان به برنامه ی تفریحی مسابقات پینت بال اشاره کرد.