انواع تحقیقات بازار و فاکتورهای قابل بررسی از طریق تحقیقات بازار