• بازاریابی جامع گرا

    مفهوم بازاریابی جامع گرا

    مفهوم بازاریابی جامع گرا بخشی از مجموعه مفاهیم مرتبط با بازاریابی‌ست و به عنوان یک استراتژی بازاریابی تعریف می‌شود که کسب‌و‌کار را به صورت کلی،…